Pełna wersja

Struktura

W Pełnej wersji użytkownik znajdzie wszystko co jest niezbędne przy projektowaniu różnego rodzaju płyt, słupów, belek czy otworów oraz pełna funkcjonalność tworzenia zbrojenia.

Stropy-piętra

GstarConcrete umożliwia rysowanie płyt z zarządzaniem wszystkimi poziomami należącymi do tego samego rysunku. Piętro jest tworzone polilinią konturową i pokrywa się z zewnętrznym obrysem szalunku. Zawiera elementy takie jak: słupy, płyty stropowe, otwory, belki.

Eksport

Aplikacja zapewnia możliwość eksportu elementów takich jak płyta do głównych programów obliczeniowych (katalog dostępny na www.gstarconcrete.com) uzyskując w ten sposób kompletny model MES. Płyty o różnych wysokościach są wyrównane w rzucie poprzez definicję początku na każdym poziomie.

Eksport przebiega z doskonałym dopasowaniem rysunku wykonawczego do modelu analitycznego, nie tylko geometrii, ale także nazewnictwa elementów.

Belki

Belka jest automatycznie „rozpoznawana i wyliczana” przez program jako wolna przestrzeń pomiędzy utwierdzonymi elementami, oparta na słupach. Belkę można również wstawić pojedynczo z przekrojem prostokątnym, „T” lub „L” z wyrównaniem do wewnątrz lub na zewnątrz oraz z przesunięciem fazowym. Numerację przypisują dźwigary lub przęsła.

Otwór

Otwór można utworzyć za pomocą polilinii, która potrafi automatycznie modyfikować położenie elementów konstrukcji stropu oraz generować wieniec. Aplikacja rozpoznaje otwór, a następnie usuwa odpowiednią ilość betonu. Użytkownik może utworzyć otwór o dowolnym kształcie. Program posiada funkcję automatycznego zarządzania symbolami cieni w otworze.

Słupy

W tym module możliwe jest również rysowanie i zarządzanie słupami (automatyczna numeracja). Przekrój słupów może być prostokątny, okrągły lub dowolny (rysowany przy pomocy polilinii). Dynamiczny podgląd pozwala na wybranie stałych linii (znaczników) i punktu wstawienia z modelu. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad funkcjami graficznymi co zapewnia dowolną kombinację wizualizowanych elementów graficznych w dowolnym momencie pracy, na pojedynczych elementach lub przekrojach i schematach. Słupy można dowolnie wymiarować i opisywać.

Typ słupa: element jest eksportowany jako belka wyciągnięta w górę lub w dół.

Podłoga, na której znajduje się słup . Możliwe jest powtórzenie kolumny P1 na różnych piętrach o różnych cechach.

Płyta

To narzędzie służy głównie do generowania szczegółowego przekroju płyty stropowej. Użytkownik znajdzie tu do wyboru różnego rodzaju stropy. Liczne parametry zapewniają utworzenie skomplikowanych stropów z dużą ilością detali.

Płyta stropowa (pełna lub z otworami) może być narysowana z mniejszą lub większą liczbą szczegółów, w zależności od preferencji użytkownika. Program umożliwia rysowanie za pomocą SW różnych typów konstrukcji: płyty utwierdzone, elementy prefabrykowane, płyty z izolacją (Plastbau), z pustkami (otworami), pełne, żebrowane. Za pomocą funkcji „Belka” użytkownik może utworzyć belkę i modyfikować jej geometrię.

Pełna wersja

Zbrojenie

W Pełnej wersji użytkownik znajdzie wszystko co jest niezbędne przy projektowaniu różnego rodzaju płyt, słupów, belek czy otworów oraz pełna funkcjonalność tworzenia zbrojenia.

Główne funkcje

GstarConcrete umożliwia rysowanie prętów zbrojeniowych o dowolnych kształtach. Pręty są podłączone do ich właściwego „Panelu dialogowego” zawierającego wszystkie szczegóły, automatyczną numerację oraz rzeczywisty i interaktywny podgląd.

Pręty GstarConcrete to inteligentna, dynamiczna polilinia, podlegająca pełnej kontroli za pomocą „Panelu dialogowego” lub regulowana bezpośrednio na rysunku.

SW daje również możliwość tworzenia korelacji między prętami wewnętrznymi i zewnętrznymi (rysunki i schematy); w rzeczywistości GstarConcrete oferuje użytkownikowi możliwość dostosowania długości kształtów poprzez modyfikację wymiarów ich boków lub przez rozciąganie.

Ponadto nasze oprogramowanie wprowadziło „opcje” rzeczywistej wizualizacji (grubość i gięcie), grupowanie prętów według przynależnych elementów, a także możliwość wyszukiwania pozycji każdego pręta na rysunku.

Przekroje i widok prętów

GstarConcrete umożliwia generowanie i zarządzanie przekrojami prętów, tworzenie pojedynczych lub wielu przekrojów, dopasowanych do konstrukcji ściany, na łuku, linii lub obwodzie.

Użytkownik może generować serię prętów poprzez zdefiniowanie średnicy, rozstawu lub ich liczby.

Wprowadzono również możliwość połączenia pręta na rysunku z jego przekrojem. Nakładka oferuje wiele dostosowań wyświetlania układu, między innymi wyświetlanie średnic, rzeczywistych wymiarów lub wyświetlanie w skali.

Modyfikacja i zarządzanie zbrojeniem

Inne dodatkowe opcje to „Dodaj lub Usuń”, które jak sama nazwa wskazuje, pozwalają na usuwanie lub dodawanie dowolnego zbrojenia. Praktyczną funkcją jest również możliwość podziału jednego pręta na dwa osobne pręty z uwzględnieniem niezbędnego zakładu.

W GstarConcrete możliwa jest także modyfikacja geometrii prętów poprzez modyfikację i zmianę rozmiaru boku lub rozciąganie i przeciąganie uchwytu.

Nakładka pozwala również na zastosowanie „filtrów modyfikacyjnych”, można zmienić charakterystykę dowolnego pręta (np. Zastosować tylko określoną średnicę lub określoną odległość), a także skopiować elementy. Można je kopiować do tego samego rysunku lub do innych rysunków. Nowe pręty automatycznie otrzymują odpowiedni numer pozycji, zgodnie z już istniejącymi.

Kolejną opcją jest grupowanie wg kształtów, która grupuje wszystkie identyczne kształty na rysunku oraz Przenumeruj, co zapewnia przenumerowanie prętów.

Zestawienie prętów

Zestawienia prętów mogą być generowane automatycznie na podstawie rysunku, z uwzględnieniem ciężaru, a następnie grupowane według wspólnych cech przynależności. Tabele zbiorcze zawierają wszystkie pręty pogrupowane według jednakowej średnicy i / lub kształtu.

Użytkownik może uzyskać automatyczne obliczenia całkowitych ilości według grup, typów prętów lub elementów i wyeksportować do programu Excel.

Import zbrojenia z obliczeń

Dodatkową funkcją oprogramowania jest import schematów zbrojenia z głównych programów obliczeniowych (katalog na www.gstarconcrete.com) przy użyciu protokołów Open_GC.

Wszystkie pozycje są automatycznie numerowane na podstawie tych, które są już obecne na rysunku.

Przedstawienie

GstarCAd Concrete zawiera opcję generowania i zarządzania oznaczeniami zbrojenia. Opisy prętów są powiązane z ich pozycjami i mogą być przedstawiane według różnych opcji graficznych.

Funkcje specjalne

Technologia AUTOSHAPE

Program został zaprojektowany tak, aby móc rozpoznawać każdy rodzaj geometrii; umożliwia również kompozycję i dekompozycję grup prętów na elementarne podobszary, automatyczne obliczenia oraz automatyczne ustawianie otuliny betonowej. Dzięki funkcjonalności SW każdy pręt automatycznie dopasowuje się do geometrii ściany.